Using Context Free Grammar to Generate sentences!


vu*o*n da^u ra^'t cu?a to^i o*i dda^u ngo*` nu*o*c hoa .

dde^m ddo^ng trong veo muo^'n thon^n DDo^ng .

thie^'u nu*~ trong veo so^'ng tra.ng nguye^n tuye^.t vo*`i sa u .

tho^n DDoa`i xanh ro*`n tru*o*'c ye^u qua' .

co^ nha^n ti`nh la.nh a^'y ro^`i chie^m bao .

bu*o*'m su.t su`i chie^m bao tra.ng nguye^n vo^ cu`ng giu*~a .

bu*o*'m tra 'ng pha?i chie^m bao .

hai ngu*o*`i man ma'c vinh qui .

mo^i co^ man ma'c cu'i ma .t .

vo*. cho^`ng vo^ cu`ng ghen qua' co^ nha^n ti`nh be' nho? ca'ch nhau .