Using Context Free Grammar to Generate sentences!


thie^'u nu*~ ghen .

na`ng ghen qua' nha` na`ng be' nho? a^'y ro^`i .

na`ng ra^'t a^'y ro^`i thu*o*ng nho*' .

co^ nha^n ti`nh bu*o*'c hu*~ng ho*` .

thon^n DDo^ng ghen .

hai ngu*o*`i chie^m bao ma't na`ng .

na`ng va`ng tru*o*'c cu'i ma .t nha` na`ng .

hai ngu*o*`i tuye^.t vo*`i chia tay .

co^ nha^n ti`nh nho*' mong .

to^i so^'ng da^.u mu`ng to*i su.t su`i .