Using Context Free Grammar to Generate sentences!


nha` na`ng kho^ng nho*' .

thon^n DDo^ng bu*o*'c hu*~ng ho*` bo' hoa .

mo^i co^ su.t su`i ghen qua' na`ng .

bo' hoa dda^u ngo*` .

nha` na`ng vo^ cu`ng ye^u qua' .

co^ nha^n ti`nh co^ ddo*n bu*o*'c hu*~ng ho*` .

nu*o*c hoa co^ ddo*n muo^'n .

dde^m ddo^ng ra^'t tru*o*'c dda^u ngo*` .

dde^m ddo^ng tra 'ng chie^m bao hai ngu*o*`i tre? cu?a to^i o*i .

quan tra.ng ra^'t muo^'n nu*o*c hoa va`ng pha?i .