Using Context Free Grammar to Generate sentences!


thie^'u nu*~ man ma'c cu?a to^i o*i o*? ca.nh .

tra.ng nguye^n cu'i ma .t .

hai ngu*o*`i co^ ddo*n ca'ch nhau chie^m bao .

bu*o*'m cu'i ma .t nu*o*c hoa .

bie^?n ra^'t pha?i lo`ng .

to^i chia tay .

anh hu`ng so^'ng tho^n DDoa`i man ma'c .

anh hu`ng kho^ng nho*' .

bie^?n ta? to*i sang cho*i na`ng ta? to*i .

nha` na`ng ye^u qua' nha` na`ng chua cay .