Using Context Free Grammar to Generate sentences!


thie^'u nu*~ ve^` la`ng .

tra.ng nguye^n chua cay pha?i pha?i lo`ng bo' hoa ra^'t .

vo*. cho^`ng tra 'ng giu*~a sang cho*i .

ta^'m lo`ng tre? o*? ca.nh .

nha` to^i ta? to*i ve^` la`ng na`ng .

dde^m ddo^ng tre? giu*~a nho*' mong da^.u mu`ng to*i tuye^.t vo*`i tru*o*'c .

hai ngu*o*`i be' nho? ca'ch nhau nho*' mong da^.u mu`ng to*i xanh ro*`n giu*~a .

thie^'u nu*~ ra^'t chia tay anh hu`ng trong veo .

quan tra.ng trong veo sa u vinh qui nu*o*c hoa .

na`ng vo^ cu`ng pha?i lo`ng nu*o*c hoa su.t su`i a^'y ro^`i .